رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت روابط عمومي به عنوان يكي از كليدي ترين اركان دانشگاه صنعتي اصفهان، براي نيل به اهداف استراتژيك ارتباطي و در راستاي اجراي سياست هاي كلان علمي، فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، شناخته مي شود. در عصر حاضر، كاركرد و نقش مهم روابط عمومي در ساختار مديريتي دانشگاه بر همگان آشكار است. با اين حال لازم است بر اهميت جايگاه و وظايف كليدي اين حوزه مروري داشته باشيم. روابط عمومي در دنیای امروز یک اکوسیستم بزرگ ارتباطاتی است. تعاریف گذشته درباره این حرفه که آن را هنر هشتم خوانده، ممکن است همچنان کاربردی باشد اما، سرعت تغییرات تکنولوژی و دانش داده، لزوم به روز بودن و حرفه ای گرایی را در عصر حاضر بیشتر می کند. رويكرد اصلي روابط عمومي، ساخت روابط معنادار به منظور دستیابی به اهداف بزرگتراست. در واقع توانایی منحصر به فرد روابط عمومی در تقویت روابط – نه هر رابطه ای – منظور روابط قابل اعتماد است. روابط عمومی توانایی ایجاد، پشتیبانی و در صورت لزوم استفاده از قدرت روابط را دارد چشم انداز : اداره كل روابط عمومي بايد در سیاست گذاری های راهبردی سازمان نقش كليدي داشته باشد. چشم انداز روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان، براي يك دوره 4 ساله، تلاش در جهت تقويت بنيان هاي ارتباطي با گروه هاي اجتماعي و ذينفعان دانشگاهي در جهت تقويت همراهي و مشاركت اين افراد با اهداف كلان دانشگاه است. اهداف كلان : اتخاذ رویکردحرفه اي گرايي و توانمندي اعضای سازمان روابط‌عمومی تعریف جایگاه درست روابط‌عمومی در سازمان برنامه‌ریزی راهبردی سازمان روابط‌عمومی اهداف خرد: 1- گسترش ارتباطات داخلي با گروه هاي مختلف دانشگاهي به منظور دريافت اطلاعات و اخبار مورد نياز سازمان 2- شبكه سازي با فرهيختگان و نخبگان دانشگاهي در جهت حل چالش ها و تعارضات سازماني و گسرتش ارتباطات دو سويه 3- توسعه برنامه هاي مسئوليت پذيري اجتماعي در سازمان 4- گسترش ارتباطات خارج از سازمان اعم از ارتباط با جامعه ، صنعت و رسانه ها 5- توسعه فعاليت هاي حرفه اي در حوزه رسانه و خبر و تعامل با رسانه هاي خارج از دانشگاه اعم رسانه ملي، خبرگزاري ها، مطبوعات، وزارت علوم و... 6- گسترش توليدات حرفه اي چند رسانه اي در بستر هاي نوين 7- تقويت و توسعه برنامه هاي تبليغاتي مدرن 8- پياده سازي الگوي روابط عمومي هوشمند و الكترونيك 9- توسعه زيرساخت هاي لازم براي ارتقا خدمات هوشمند 10- بهبود شرايط چارت سازماني و توسعه نيروي انساني متخصص ساختار روابط عمومي : در حال حاضر اداره كل روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان در حوزه هاي زير فعاليت دارد: 1-برنامه ريزي - نظارت و سنجش افكار عمومي 2- ارتباطات و امور رسانه 3- تبليغات 4- تشريفات و مراسم ها 5- باشگاه دانشجويان

تحت نظارت وف ایرانی